نازک پری

نازک پری
Author: هیوا مسیح
Language Farsi
Pages: 63
Genre: Poetry
Goodreads Rating: 3.50
Published: 2006 by انتشارات نگاه

قصه شهر تاریک و بازگشت اهالی شاهنامه و افسانه چشمه و ماه