رفتارگرایی و کارکردگرایی

رفتارگرایی و کارکردگرایی
Author: George Graham
Language Persian
Pages: 168
Genre: Uncategorized
Series Stanford Encyclopedia of Philosophy
Goodreads Rating: 2.50
Published: 2015 by ققنوس

بسياری از علاقه‌ مندان به فلسفه در ايران كه با فضای مجازی بيگانه نيستند نام دانشنامه فلسفه استنفورد را شنيده‌ اند و چه بسا از اين مجموعه كم نظير بهره هم برده‌ باشند. اين دانشنامه حاصل طرحی است كه اجرای آن در سال ۱۹۹۵ در دانشگاه استنفورد آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

اين مجموعه از مدخل‌ های مناسبی برای ورود به گستره‌ های متنوع فلسفی برخوردار است و كسی كه می خواهد برای اولين بار با مسئله يا مبحثی در فلسفه آشنا شود، يكی از گزينه‌ های راهگشايی كه پيش ‌رو دارد اين است كه ابتدا به سراغ مدخل يا مدخل‌ های مربوط به آن در اين دانشنامه برود.

نگارش، تدوين و انتشار مدخل‌ های دانشنامه فلسفه استنفورد به سرپرستی "دكتر ادوارد زالتا" افزون بر اين‌كه پيوندی فراگير ميان فضای دانشگاهی و عرصه عمومی برقرار كرده، ويژگی های درخور توجه ديگری هم دارد و آن اينكه اين دانشنامه به ويژه به كار دانشجويان و محققانی می آيد كه می خواهند در زمينه‌ ای خاص پژوهش كنند.