فرهنگ فردی و فرهنگ جمعی

فرهنگ فردی و فرهنگ جمعی
Author: Louis Dollot
Language French
Pages: 147
ISBN10: 9643211274
Genre: Uncategorized
Goodreads Rating: 3.50
ISBN13: 9789643211274
Published: 2010 by نشر فرزان روز

اكنون كه مسئله فرهنگ: فرهنگ سنتي و فرهنگ نوين ، فرهنگهاي محلي و ملي ، فرهنگ نخبگان و فرهنگ مردمي ، فرهنگ ملي و فرهنگ بين المللي ، و به طور كلي چوني و چيستي فرهنگ به گستردگي در جامعه ما مطرح است ، اميدواريم كه اين كتاب به سهم خود راهنما يا دست كم روشنگر جنبه هايي از آن باشد.‏