تهران قدیم

تهران قدیم
Author: سعید نفیسی
Language Persian
Pages: 63
Genre: Nonfiction
Goodreads Rating: 1.33
Published: 1974 by بنگاه ترجمه و نشر كتاب

سال نشر: 1353 اثری در قالب گفتگو درباره ی تهران قدیم