شیخ صنعان یا پیر سمعان

شیخ صنعان یا پیر سمعان
Author: فریدالدین عطار
Language Persian
Pages: 36
Genre: Poetry
Series شاهکارهای ادبیات فارسی
Goodreads Rating: 3.89
Published: 2002 by تهران، امیرکبیر، 1381

Farid Al-Din Attar شاهکارهای ادبیات فارسی جلد 09 - شیخ صنعان یا پیر سمعان؛ شاعر: فریدالدین عطار نیشابوی؛ به اهتمام: سید صادق گوهرین؛ زیرنظر: پرویز ناتل خانلری؛ ذبیح الله صفا؛ تهران، امیرکبیر، 1336؛ در 36 ص، چاپ دیگر: 1362؛ چاپ چهاردهم 1381؛ موضوع: شعر و منظومه های عرفانی فارسی قرن ششم هجری قرن 12 م