داعش کوڕی شەرعی سەلەفیزم

داعش کوڕی شەرعی سەلەفیزم
Author: موحسین ئەدیب
Pages: 175
Genre: Uncategorized
Goodreads Rating: 3.57
Published: 2015

ئەم توێژینەوەیە، خوێندنەوەیەکی هزری - مێژووییە بۆ سەلەفیزم و داعشیزم، پەیوەندی نێوان بەداوەت و داعشیزم روونکراوەتەوە.