دیوان هاتف اصفهانی

دیوان هاتف اصفهانی
Author: هاتف اصفهانی
Language Persian
Pages: 245
Genre: Literature
Goodreads Rating: 3.54
Published: 1994 by تهران ، نگاه، 1373

با عنوان: دیوان هاتف اصفهانی؛ تصحیح: حسن وحید دستگردی؛ مقدمه: عباس اقبال آشتیانی؛ تهران، کتابفروشی فروغی، چاپ پنجم 1345، در 194 ص، چاپ دیگر: تهران، انتشارات فروغی، 1367؛ چاپ دیگر: تهران ، نگاه، 1373، در 245 ص، چاپ دوم 1375؛ چاپ سوم 1377، شابک: 9646736777؛ چاپ چهارم 1385؛ شابک: 9646736777؛ چاپ پنجم 1388؛ موضوع: ادبیات کلاسیک ایران در قرن 18 م