پیر چنگی و چند حکایت دیگر از مثنوی

پیر چنگی و چند حکایت دیگر از مثنوی
Author: Rumi
Language Persian
Pages: 60
Genre: Uncategorized
Series شاهکارهای ادبیات فارسی
Goodreads Rating: 4.00
Published: 1955 by تهران، امیرکبیر، 1334

شاهکارهای ادبیات فارسی جلد 07 - پیر چنگی و چند حکایت دیگر از مثنوی معنوی؛ شاعر: جلال الدین محمد بن محمد مولوی؛ به اهتمام: سیدصادق گوهرین؛ زیرنظر: پرویز ناتل خانلری؛ ذبیح الله صفا؛ تهران، امیرکبیر، 1334؛ چاپ هفتم 1352، چاپ هشتم 1353؛ در 60 ص، موضوع: شعر فارسی قرن ششم هجری قرن 13 م