مسعود فراستی

سینمای 'فدریکو فلینی (1920 - 1993م) فیلم‌ساز و کارگردان مشهور ایتالیایی در این کتاب ذیل نه فصل بررسی و تبیین می‌شود .

در فصل نخست با عنوان 'به روایت خودش 'مطالبی از فلینی درباره حرفه سینمای خودش, زندگی, سبک نئورئالیسم, زن و سینما, و نظایر آن درج شده است .در فصل دوم که 'به روایت دیگران 'عنوا...