نسل قلم

از مقالات دائرة المعارف ادبیات جهان جلد 75 هفتاد و پنجم از نسل قلم

...

European writers: Bertolt Brecht, Martin Esslin عنوان: برتولت برشت - جلد 51 پنجاه و یکم از نسل قلم؛ نویسنده: جاناتان آراک؛ مترجم: حسن ملکی؛ تهران، کهکشان، 1374؛ در 95 ص؛ موضوع: از مقالات دائرة المعارف ادبیات جهان قرن 20 م

...

از مقالات دائرة المعارف ادبیات جهان جلد 52 پنجاه و دوم از نسل قلم

...

از مقالات دائرة المعارف ادبیات جهان جلد 72 هفتاد و دوم از نسل قلم

...

از مقالات دائرة المعارف ادبیات جهان جلد 77 هفتاد و هفتم از نسل قلم

...

از مقالات دائرة المعارف ادبیات جهان جلد 48 چهل و هشتم از نسل قلم

...

از مقالات دائرة المعارف ادبیات جهان جلد 58 پنجاه و هشتم از نسل قلم

...